Informasjon om klagerett på standpunktkarakterer

Innhold

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer. Her følger informasjon om framgangsmåte.

Klagen må være skriftlig og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva det klages på, og klagen bør inneholde relevant informasjon og begrunnelse for klagen. Klagen skal sendes til skolen.

Klagefrister 2020

Standpunktkarakterer i fag:  Gjøres kjent 5. juni Klagefrist 15. juni
Standpunktkarakterer i orden og oppførsel (kun 10. trinn): Gjøres kjent 18. juni  Klagefrist 28. juni

Standpunktkarakterer 9. trinn

Det gis standpunktkarakterer på slutten av 9. trinn i følgende fag:

  • mat og helse
  • musikk

For 10. trinn gis det standpunktkarakter i alle øvrige fag.


Standpunktkarakterer valgfag

En elev skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Eleven kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes ikke valgfaget etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller eleven kan ha hatt flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, og det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Når det er bestemt at en elev skal fortsette opplæring i samme valgfag neste skoleår, er ikke karakteren en standpunktkarakter, og eleven har ikke klagerett. Dersom eleven bytter valgfag, har eleven klagerett på karakteren.

Informasjon om klagerett fra Fylkesmannen

Mer om klageretten på Fylkesmannens nettsider
Til toppen