Tilvalgsfag

Innhold

På Lardal skole skal du velge et fremmedspråk (spansk) eller fordypning i norsk når du starter på 8. trinn.

Fremmedspråk (spansk)

  • Språklæring - innsikt i egen språklæring og språkbruk.
  • Kommunikasjon - formidling med fremmedspråk (lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan samhandling).
  • Språk, kultur og samfunn - sentrale emner knyttet til målspråklandets samfunnsliv og kultur.

Fordypning i norsk

  • Utforskning av språk og tekst. Forske på språk og litteratur gjennom ulike tekstformer; muntlig, skriftlig og sammensatte tekster. Utvikling av lese- og skrivekompetanse.
  • Tekst og mening - forstå, vurdere og reflektere over et bredt register av tekster, som inkluderer skjønnlitteratur og sakprosa, og selv fremføre ulike typer tekster.

Når du som elev starter på 8. trinn må du prioritere hvilket fag du ønsker for de neste tre årene. Ved skolestart får elevene beskjed om hvilket tilvalgsfag de skal ha.

Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig eksamen på 10. årstrinn. Karakteren skal telle til opptak på videregående opplæring på lik linje med andre standpunktkarakterer.

Når en elev har valgt et fremmedspråk (spansk) eller fordypning i norsk, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. Innen juleferien på 8. trinn, åpner vi likevel for at eleven i samråd med skolen, skal ha mulighet for å gjøre omvalg. Når det foreligger særlige grunner, kan skolen godkjenne overgang på et senere tidspunkt. Dette gjelder kanskje spesielt for fremmedspråk der vi ser at mange elevene føler det svært krevende å begynne opplæringen i et helt nytt språk. Elever som velger fremmedspråk (spansk) må være godt motiverte og forberedt på iherdig innsats og tid til lekser.

Elever som har hatt opplæring i fremmedspråk eller språklig fordyping, har ikke rett til å fortsette med opplæring i det fremmedspråket eller den språklige fordypingen de har begynt på, dersom de skifter skole.

Mer informasjon finner du i forskrift til opplæringsloven § 1-8.

Konsekvenser for valg av tilvalgsfag på ungdomsskolen

Hvilket tilvalgsfag du har på ungdomsskolen får noe konsekvenser for videregående opplæring.

Følgende regler gjelder for de som begynner på de studieforberedende utdanningsprogrammene 1) Studiespesialisering, 2) Kunst, design og arkitektur, 3) Medier og kommunikasjon og 4)Musikk, dans og drama, 5) Idrettsfag

Elever med 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen kan

  • fortsette med sitt fremmedspråk fra ungdomsskolen på nivå II med 4 uketimer i Vg1 og 4 uketimer i Vg2. Disse kan velge språket som valgfritt programfag (nivå III) i Vg3. Dette gir 1 tilleggspoeng.
  • begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I med 4 uketimer i Vg1 og 4 uketimer i Vg2. Disse kan også velge språket som valgfritt programfag (nivå II) i Vg3. Dette gir ½ tilleggspoeng. OBS! Eleven kan ikke starte på nivå I i det fremmedspråket han/hun har hatt på ungdomsskolen.

Elever uten 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen (de med fordypning i norsk)

  • skal ha et fremmedspråk med 4 uketimer i Vg1, 4 uketimer i Vg2 og 5 uketimer i Vg3. (Muligheten for å velge programfag i Vg3 reduseres altså med 5 timer, og det betyr i praksis at de ikke har mulighet for å få valgfrie programfag, dvs fordypning innenfor idrett/musikk/dans. )

Elever som går yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole har ikke 2.fremmedspråk, verken på Vg1, Vg2 eller ved evt. Vg3 påbygging til studiekompetanse

Til toppen