Informasjon om rutiner for oppstart 11.5.20 Lardal skole 8.-10. trinn

Innhold

Skolen åpner for alle elever i uke 20. Vi har sett frem til denne dagen og gleder oss til å treffe elevene våre igjen.

På Lardal skole starter både 8., 9. og 10. trinn mandag 11. mai.
Nå klargjør vi skolen slik at det skal være trygt og godt å komme tilbake. Mye vil være som før. Noe vil være preget av de smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene mandag morgen. Endringer kan skje.

Skoleskyss

Folkehelseinstituttet anbefaler at kollektivtrafikk benyttes i så liten grad som mulig. Vi oppfordrer til at elevene går/sykler til skolen der det er mulig. Foresatte som har anledning kjører elever til skolen. Dette vil ha stor betydning for antallet elever pr. buss og gjennom det betydning for smitterisiko.
Skoleskyss går som normalt. Fint at dere oppfordrer elvene til holde en meters avstand til hverandre når de venter på bussen. De skal sitte på annenhvert sete i bussen.

Skoledagen

Skoledagen starter som vanlig, kl. 08.30 alle dager. Skolen slutter til vanlig tid alle dager.
Klassene vil ha egne oppmøtesteder 8. trinn møter ved inngangen til undervisningsfløyen. 9. trinn møter ved hovedinngangen. 10. trinn møter ved «hallen».
Første skoledagene møtes de av kontaktlærerne.

Inndeling i Kohorter

Elevene deles inn i kohorter (faste grupper av elever og ansatte). Vi har delt klassene i to kohorter. Et klasserom vil være basen. Vi øker avstanden mellom pultene.
Hvert trinn får sin del av uteområdet.

Vaskerutiner

Elevene skal vaske hendene før de reiser hjemmefra.
De ansatte som følger kohorten har med håndsprit som elevene skal benytte når de går inn på skolen.
Håndvask, med såpe og vann gjennomføres i praksis ved alle overganger; Når man kommer til skolen, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt, ved synlig skitne hender, når ansatte bytter klasserom, når ansatte vurderer dette til å være nødvendig.
Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult. I valgfag og tilvalgsfag vil det brukes andre pulter. Disse desinfiseres før bruk.
Ipad og pult desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

Husk matpakke og drikke for hele dagen. Det legges opp til å være mere ute fremover. Husk klær etter vær. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.

Toaletter

Hvert trinn er fordelt på toalettene.

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres i hovedsak ute og uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen. Det blir ikke svømming.

Leksehjelp

Det er ikke tilbud om ordinær leksehjelp nå.

Telefoner

Telefoner samles ikke inn. De skal ligge avslått i sekken.

Henvendelser til skolen

Benytt i hovedsak Visma App. Dere kan ringe til skolen på 33 15 52 50. Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Smittevern vil være førende for all aktivitet og drift.
Det er viktig at vi følger de nye rutinene samt de anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.
Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven «isoleres», og eleven må hentes av foresatte.
Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Du må fremlegge en legeerklæring.
Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Kjetil Vik
(977 00 567)

Rektor
Lardal skole

 

 

Til toppen